Allmänna villkor

Ansvar

Hyrestagaren ska för sin och eventuell inhyrd personal ha det fullständiga personalansvaret, och svara för alla kostnader i samband med detta.

Hyresgästen är skyldig att teckna försäkring som helt täcker utövarens ansvar enligt denna bestämmelse.

Uthyraren svarar ej i något avseende för skador som uppstått med anledning av upplåtandet av aktuell markhyra.

Hyrestagaren ansvarar även för att erforderliga myndighetstillstånd föreligger.

Återställande av markyta

Hyrestagaren ska på egen bekostnad återställa markytan i ursprungligt skick efter hyrestidens slut.

Om uthyraren så begär ska syn av markytan ske gemensamt.

Skatter/sociala avgifter

Hyrestagaren ska förbinda sig att under avtalstiden fullgöra sina inbetalningar av skatter och sociala avgifter. Kontroll av skatteskulder görs genom utdrag från Skatteverket. Dessutom ska hyrestagaren garantera att hans underentreprenörer uppfyller motsvarande krav. Hyrestagaren ska i de fall annan disponerar markytan insända organisationsnummer eller motsvarande till Skatteförvaltningen för kontroll.

Överlåtelse av avtal

Hyrestagaren äger ej rätt att överlåta avtalet till annan hyrestagare/underleverantör utan uthyrarens skriftliga medgivande. Föregående gäller även vid en eventuell bolagsöverlåtelse till ny firmatecknare.

Hävning av avtal

Uthyraren äger rätt att häva avtalet med uppsägningstid på 15 dagar om hyrestagaren inte utför sina åligganden och ingen omedelbar rättelse sker efter en skriftlig erinran. Om hyrestagaren under avtalstiden ej uppfyller sina åtaganden vad gäller skatter och sociala avgifter kan avtalet hävas med omedelbar verka. Föregående gäller även om hyrestagaren under avtalstiden gör sig skyldig till allvarligt fel i sin yrkesutövning eller döms för brott avseende yrkesutövningar enligt lagakraftvunnen dom. Även hyrestagarens konkurs eller likvidation utgör hävningsgrund. Hävning ska ske skriftligt.

Force majeure

Följande omständigheter ska anses utgöra befrielsegrunder, om de inträffar efter avtalsdagen eller om omständigheterna inträffat dessförinnan och om följderna härav inte kunde förutses före avtalsdagen och avtalets fullgörande därigenom hindras eller blir skäligt betungande: arbetskonflikt och varje annan omständighet, som parterna inte kan råda över, såsom krig, eldsvåda, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror eller upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar i fråga om drivkraft samt försening av leverans från underleverantör, om förseningen har sin grund i sådan omständighet som avses o denna punkt. Det åligger part som önskar åberopa befrielsegrund att utan dröjsmål underrätta andra parten om uppkomsten, liksom om dess upphörande.

Produktsäkerhetslag

Genom den nya produktsäkerhetslagen slås fast att näringsidkare bara får tillhandahålla säkra varor och tjänster. I lagen anges när en vara och tjänst skall anses säker respektive farlig. Näringsidkare skall också vara skyldiga att på eget initiativ lämna säkerhets- och varningsinformation, återkalla farliga varor och tjänster från såväl näringsidkare i senare säljled som konsumenter samt bedriva ett förebyggande produktsäkerhetsarbete. Näringsidkare skall vidare samarbeta med varandra och med tillsynsmyndigheterna, särskilt genom att underrätta myndigheterna när de får kännedom om att en vara eller tjänst är farlig.

Lagen gäller leksaker som är utformade för eller annars klart avsedda att användas av barn under 14 år. En näringsidkare får tillhandahålla leksaker bara om de uppfyller vissa krav avseende skydd för hälsa och säkerhet, utformning och märkning och annan produktinformation. AV KOVFS 1993:9 framgår att en leksak inte för vara så utformad att den innebär risk för användarens eller någon annan persons säkerhet och hälsa när den används på avsett eller förutsebart sätt med tanke på barns normala beteende. Tillsynsmyndighet är konsumentverket.

Tvist

Tvist angående tolkning av avtalet eller varje annat rättsförhållande som uppkommer i avtalsrelationen skall, om inte förhandlingar leder till en överenskommelse, lösas av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt. Under tiden fram till ett avgörande av en eventuell tvist tillämpas gällande avtal enligt uthyrarens tolkning.

Renhållning och städning

Hyrestagaren förbinder sig att hålla egen bokad plats ren och städad. Avfall och skräp skall omhändertas och bortforslas till anvisade containers. Sopor som inte borttransporteras debiteras i efterhand av arrangören.

Vid försäljning/servering av livsmedel i samband med Karlskrona Skärgårdsfest

Om du tillfälligt ska bereda, servera eller sälja livsmedel utanför godkänd livsmedelsanläggning krävs godkännande alternativt registrering av denna verksamhet. Är du registrerad eller godkänd i din hemkommun, skicka in en kopia av detta i samband med ansökan om marknadsplats. Saknar du godkännande/registrering, vänd dig till miljökontoret i din hemkommun.

Följande varor är förbjudna att sälja på Karlskrona Skärgårdsfest

Soft Air Guns av alla typer som släpper en kula eller ett föremål ur mynningen.

Ärtrör eller dylika rör som kan användas till skjutning av föremål, vattenpistoler eller gevär, bengaliska eldar, (tändstickor), stinkbomber eller dylikt. Vi följer även TOMER`S rekommendationer och förbjuder försäljning av serpentinsprayer av alla fabrikat, doftsprayer av alla fabrikat. Knivar. Tändare som ser ut som leksaker eller andra föremål som kan locka barn till lek. Vattenjojos. Smycken, flaggor, märken och tidskrifter med drogrelaterade symboler eller texter samt med nazistiska eller rasistiska budskap.

Mekaniska batteridrivna mjukdjur, figurer där batterilocket har ett engreppsförfarande vid öppning.

Ingen ambulerande försäljning är tillåten på marknaden.

Varusortiment

Försäljare får ej ange med mera, mm, mm, som varugrupp.

Erhållen plats gäller endast det sortiment som anges öppet i ansökan. Om försäljare saluför varor som är väsentligt annorlunda än det sortiment som angivits vid ansökan, äger arrangören rätt att avhysa försäljaren. Försäljaren äger ej rätt att återfå platshyran.

Övrigt

Försäljare ska på marknadsdagen enligt lag antingen ha skylt utvisande firmanamn, adress och telefonnummer uppsatt på väl synlig plats eller annan information utvisande dessa uppgifter om försäljarens företag.

Anmälan är bindande men plats kan inte garanteras.